zpět na hlavní stranu
zpět

VOP Letectví

Společnost Plane Verti s.r.o. po svých dodavatelích požaduje nad rámec běžné objednávky a ve smyslu mezinárodního leteckého standardu EN 9100 následující:

 • Možnost definovat požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení. To znamená, že společnost smí požadovat předložení postupů a změny vyžadovat ke schválení. Smí jednoznačně definovat požadavky na produkt včetně definice množství a druhu uvolňování.

 • Možnost definovat kvalifikaci pracovníků – vzdělání, praxe, jazyková vybavenost.

 • Možnost klást požadavky na systém kvality a realizovat dozorové audity Plane Verti s.r.o.

 • Možnost jasně definovat identifikaci a stav revize specifikací, výkresů, požadavků na proces, instrukcí pro kontrolu a ověřování a další relevantní technické údaje. Požadavek na jasnou a jednoznačnou identifikaci po celou dobu zpracovávání objednávky. Preferovaný systém značení je systém značení Plane Verti, pokud jej dodavatel nedodrží, musí dát k dispozici systém svůj.

 • Plnit požadavky na návrh, zkoušení, kontrolu, ověřování (včetně ověřování výrobního procesu), používání statistických metod pro přijetí produktu a související instrukce pro přijetí produktu organizací a příslušné kritické položky včetně klíčových charakteristik.

 • Na vyžádání dodat zkušební vzorky (např. výrobní metodu, počet, podmínky skladování atd.) pro schválení návrhu, kontrolu/ověřování, zkoumání, auditování. Tento požadavek je s dodavatelem dojednáván separátně v rámci zakázky.

 • Dodavatel je povinen společnosti Plane Verti neprodleně písemně oznámit veškeré neshodné produkty, které u dodavatele vznikly v rámci řešení dodávky.

 • V případě vzniku neshody musí dodavatel písemně požádat o schválení nakládání s neshodným produktem v režimu uvolnění, oprava, přepracování. V případě neopravitelné neshody musí dodavatel předložit důkaz o jednoznačném zničení dílu nebo identifikované neopravitelné kusy dodat do Plane Verti k likvidaci.

 • Dodavatel písemně (email) oznamuje Plane Verti s.r.o. veškeré změny svého produktu, změny svých dodavatelů, změny umístění výrobního provozu a aby si pro veškeré takové změny nejprve vyžádal souhlas Plane Verti s.r.o.

 • Dodavatel musí veškeré informace a požadavky předávat a přenášet v rámci dodavatelského řetězce na své potenciální subdodavatele.

 • Dodavatel je povinen archivovat veškeré informace, objednávky, dodací listy, atesty, výsledky materiálových rozborů atd. minimálně po dobu 15 let. Na vyžádání musí být schopen informace zpětně dodat. V případě, že dodavatel nemůže informace udržovat, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit a materiály před skartací předat do Plane Verti. Toto je platné v celém dodavatelském řetězci.

 • Dodavatel se zavazuje umožnit a zajistit právo přístupu Plane Verti, jejího zákazníka a zákonných orgánů do příslušných prostor všech zařízení na každé úrovni dodavatelského řetězce, která jsou zahrnuta v objednávce a ke všem použitelným záznamům.