zpět na hlavní stranu
zpět

Politika kvality

Vedení společnosti Plane Verti s.r.o. vyhlašuje následující politiku kvality:

Zákazník

Naší prvořadou politikou je splnit požadavky zákazníka jak po stránce cenové, tak zejména kvality práce a dodržení termínů.

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby nadprůměrné kvality všem našim zákazníkům, kdykoliv jsme s nimi v obchodním spojení. Proto se zavazujeme k odpovědnosti plnění požadavků mezinárodní normy EN9100:2018 a neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. Zásady pro styk se zákazníkem, bez ohledu na naší funkci a zařazení v organizaci, definujeme takto:

  • pozorně nasloucháme svým zákazníkům,
  • snažíme se porozumět všem požadavkům našich zákazníků,
  • každý přijatý úkol splníme přesně a včas.  Se zákazníkem si účinně vzájemně vyměňujeme informace.

Zaměstnanci

Na všech úrovních jsou zaměstnanci podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití všech schopností v co největší prospěch organizace. Politikou vedení organizace je vytvořit takové pracovní podmínky, které zaměstnance trvale uspokojí a zamezí tak fluktuaci kvalitních lidí.

Vzdělání, technická odbornost a způsobilost je hlavní hodnotou našich zaměstnanců, a proto budeme neustále zvyšovat teoretické znalosti našich zaměstnanců a aplikovat je v praxi.

Vlastníci

Politikou vlastníků organizace je zvyšování kvality práce, zefektivnění provozních nákladů a dosažení trvalé spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Vycházíme z kontextu organizace a potažmo z identifikace rizik, které mohou ovlivnit chod naší společnosti.

Pro zabezpečení funkčnosti systému kvality se vlastníci společnosti zavazují:

  • plnit příslušné požadavky zainteresovaných stran,
  • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační a další zdroje,
  • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni plnit požadavky této politiky kvality.
  • dokonale znát a dodržovat legislativní požadavky, předpisy a postupy zabezpečování kvality.

Dodavatelé

Politikou organizace je vytvoření dlouhodobých dodavatelsko – odběratelských vztahů a stabilizace počtu dodavatelů. Za tím účelem bude vedení organizace:

úzce spolupracovat se svými dodavateli, sdělovat jim potřebné informace vedoucí k plnému uspokojení zákazníků
trvale pomáhat dodavatelům, vést dodavatele k zvyšování jejich výkonu a kvality, hodnotit jejich práci a povzbuzovat je k stanovování a plnění dalších cílů.
Organizace

Chceme vytvářet a udržovat si dobré jméno mezi společnostmi, které se zabývají přesným obráběním. Chceme se neustále učit a zlepšovat svůj systém managementu kvality.